top of page

Assetmanager

Doel van de functie

Impuls geven aan de vastgoedsturing op basis van de portefeuillestrategie.


Plaats in de organisatie

De assetmanager maakt deel uit van de afdeling bedrijfsvoering en strategie en ressorteert rechtstreeks onder de manager bedrijfsvoering en strategie.


Kerntaken en resultaatgebieden

Is beslissingsbevoegd en verantwoordelijk voor de activiteitengebieden:


Assetmanagement

Je beweegt tussen strategische en tactische vragen.


Complexplannen

 • Je maakt de vertaalslag van portefeuillestrategie naar concrete exploitatieplannen per buurt- en complex met heldere kaders voor verhuur- en verkoopbeleid.

 • Samen met collega’s van wonen en vastgoed en bedrijfsvoering en strategie kom je met ideeën, initiatieven en voorstellen vanuit het assetmanagement.

 • Je organiseert het overleg en bent daarin de centrale figuur.

 • Je zorgt voor de samenhang tussen verschillende beleidskaders, zoals het duurzaamheidsbeleid, visie op meerjarige onderhoudsopgave, transformatie van ons bezit, wensportefeuille en gekozen (streef)huurbeleid.

 • Op basis van het strategisch beleid en overleg met de vakspecialisten maak je voorstellen voor het facetbeleid op de verschillende beleidsterreinen zoals onderhoud, duurzaamheid, verkoop en (steef)huur.

 • Je geeft invulling aan de concrete vastgoedsturing op basis van complexprestatie-analyses.

 • Je analyseert de vastgoedportefeuille waarbij investeringen worden afgewogen tussen vastgoed, vermogens- en maatschappelijke doelstellingen.

 • Je geeft sturing aan de vertaling van de portefeuille en aan de actualisatie daarvan en neemt daar onze verduurzamingsopgave en de energietransitie in mee.

 • Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van (meetbare) optimale exploitatieresultaten van de portefeuille.

 • Je bent in staat om scenario’s in tijd en aanpak voor onze vastgoed portfolio op te stellen.

 • Je hebt een belangrijk sturende rol in de totstandkoming van de (meerjaren) begroting op de verschillende beleidsterreinen onderhoud, duurzaamheid, verkoop en (streef)huur.

Beleid/portefeuille

 • Je bereidt bestuurlijke keuzes voor en zorgt dat deze tijdens het proces goed geborgd zijn in de organisatie, bij onze klanten, in ons netwerk en bij maatschappelijke partners.

 • Je initieert en stelt (des)-investeringsvoorstellen en beslisdocumenten op in overleg met de betrokken vakspecialisten.

 • Je initieert en maakt voorstellen aan het MT voor position papers op verschillende beleidsterreinen.

 • Je adviseert het MT over de manier waarop vastgoedsturing in onze organisatie kan worden verankerd en uitgebouwd.

 • Je zorgt voor een cyclische evaluatie van de portefeuillestrategie en stelt daarvoor (nieuwe) kaders op in overleg met het MT.

 • Je vertegenwoordigd dit bedrijf bij de gezamenlijke woonbehoefte onderzoeken met gemeenten en collega corporaties.

 • Je levert input voor het uitbrengen van het bod aan de gemeente(n) en de te maken prestatieafspraken.

 • Je ontwikkelt en verankert het model van portefeuillesturing.

Datakwaliteit

Je adviseert over de kwaliteit van de data om vastgoedsturing vorm te geven.


Interne en externe rapportage en verslaggeving

Je rapporteert over de voortgang en realisatie van de portefeuillestrategie


Kennis en vaardigheden

 • HBO/WO werk-en denkniveau.

 • Kennis van assetmanagement.

 • Kennis van vastgoed en vertaling naar meerjaren onderhoudsprogramma’s.

 • Kennis van data- en informatiemanagement.

 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Goede presentatievaardigheden.

 • Kennis van vastgoedwaardering, fiscale en financiële aspecten van vastgoed.

 • Kennis van onze stakeholders.

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving van de corporatiesector

Competenties

 • Sterk analytisch en snelle denker.

 • Aanjagersmentaliteit.

 • Creëert draagvlak.

 • Initiatiefrijk.

 • Zet in op verbinding en netwerken, ook met externe relaties.

 • In staat om snel een oordeel te vormen vanuit verschillende invalshoeken en op alle niveaus in de organisatie daarin een prikkelende rol te vervullen.

 • Luistert goed naar de inbreng van anderen en weet die te vertalen naar visie, kansen en voortgang.

 • In staat om anderen mee te nemen in visie en vertaling.

 • In staat om onafhankelijk te denken en andersom te redeneren.

Salarisindicatie: schaal J/K


Contactgegevens:

Wayne Janssen van Imbri Real Estate

· T: 31 (0) 6 28 35 13 41

· M: wayne.janssen@imbri.nlbottom of page